Opći uvjeti Metković razvoj d.o.o. za usluge u javnoj komunikacijskoj mreži za krajnje korisnike

Članak 1. Predmet Općih uvjeta

 1. Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja tvrtke Metković razvoj d.o.o  Metković, Kralja Zvonimira 22. (u daljnjem tekstu: Metković razvoj) za pružanje javnih komunikacijskih usluga Metković razvoj (dalje: Usluge Metković razvoj) za krajnjeg korisnika.
 1. U smislu ovih Općih uvjeta Usluge Metković razvoj-a obuhvaćaju: priključenje i pristup na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, usluge prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža, usluge pristupa Internetu, usluge prijenosa govora putem Interneta kao i sve dodatne usluge koje se pružaju temeljem ovih Općih uvjeta a sve pod imenom „METKOM INTERNET“.
 1. Temeljne tehničke značajke Usluga Metković razvoj, ovisno o pojedinoj usluzi, dostupne su krajnjem korisniku na Internet stranici Metković razvoj(www.metkom.hr) kao i na drugim odgovarajućim mjestima.
 1. Ovi Opći uvjeti se ne odnose na usluge prijenosa programskog sadržaja putem Internet protokola te na druge usluge koje su u daljnjem tekstu isključene ili je njihovo korištenje uređeno posebnim uvjetima korištenja Metković razvoj-a koji se donose u skladu s važećim propisima.
 1. Na sve međusobne odnose između Metković razvoj d.o.o. i krajnjih korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 2. Pojmovi i definicije

 

U smislu ovih Općih uvjeta svaki od dolje navedenih pojmova ima sljedeće značenje:

– Dodatne usluge-usluge Metković razvoj-a koje pio svojoj prirodi dopunjuju ili ovise u drugoj usluzi Metković razvoj-a(npr.tarifne opcije) (napomena: pojedine dodatne usluge moguće je koristiti samo pomoću posebne terminalne opreme koja podržava takve usluge)

– Pretplatnik: pravna ili fizička osoba koja je sklopila Ugovor s Metković razvoj-om o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.

– Privremeni pretplatnik: pravna osoba na koju je prenesen pretplatnički ugovor sukladno ovim Općim uvjetima.

– Pretplatnički ugovor : ugovor između Pretplatnika i Metković razvoj-a o pružanju usluge

koja je predmet ovih Općih uvjeta.

– Korisnik: pravna ili fizička osoba koja se koristi Uslugama Metković razvoj-a koje su predmet ovih Općih uvjeta( napomena: u tekstu Općih uvjeta se koristi samo izraz „Pretplatnik“, s tim da se sve odredbe ovih Općih uvjeta odnose i na Korisnika, osim kada one po prirodi stvari na njih nisu primjenjive).

– Podnositelj zahtjeva: fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev za sklapanje ugovora s Metković razvoj-om.

-Terminalna oprema: telekomunikacijska oprema direktno ili indirektno priključena na mrežu Metković razvoj-a.

– Terminalna oprema je podijeljena na: mrežna terminalna oprema koja se sastoji od modema, routera u vlasništvu Metković razvoj-a koja spaja Pretplatničku terminalnu opremu na mrežu Metković razvoj-a i Pretplatnikova terminalna oprema koja se sastoji od: switch , router i sl. priključena na mrežu Metković razvoj-a priključena na mrežu Metković razvoj-a preko mrežne terminalne opreme.

– Lokalna instalacija: za potrebe ovih Općih uvjeta označava takvu instalaciju na lokaciji Pretplatnika koja omogućuje spajanje telekomunikacijske opreme davatelja usluge, kakvoće koja odgovara standardu za prijenos wireless signala, a proteže se od terminalnog modema do mrežne utičnice (uređaja).

– Specifikacija Usluge Metković razvoj-a: sastavni dio Cjenika koji uključuje opis, specifičnosti i pripadajuće cijene pojedine Usluge Metković razvoj-a, a koja je svakodobno dostupna Pretplatniku Usluga Metković razvoj-a na prodajnim mjestima ili Internet stranicama Metković razvoj-a te čine sastavni dio Pretplatničkog ugovora.

– Privremeno ograničenje Usluga Metković razvoj-a: onemogućavanje Pretplatniku korištenje određene usluge, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti za privremeno isključenje sukladno važećim propisima, odnosno ovim Općim uvjetima. Za vrijeme ograničenja korištenja usluga sljedeće usluge će u svakom slučaju biti dostupne Pretplatniku: pristup web stranici Metković razvoj-a, pristup korisničkom sučelju Pretplatnika, privremeni ograničeni pristup Internetu.

 

Članak 3: Podnošenje Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa

 

 1. Potpisivanjem zahtjeva za zasnivanje Pretplatničkog odnosa za pružanje usluga Metković razvoj-a u daljnjem tekstu: Zahtjev, Podnositelj zahtjeva prihvaća uvjete korištenja usluga Metković razvoj-a utvrđene ovim Općim uvjetima, a koji mu se uručuju,odnosno dostavljaju prilikom potpisivanja Zahtjva ili ga se upućuje na Internet stranice Metković razvoj-a.

Zahtjev se podnosi na standardnom obrascu Metković razvoj-a, na kojem Pretplatnik aktivno potvrđuje da je preuzeo ove Opće uvjete, odnosno da će iste preuzeti s Internet stranice Metković razvoj-a. Metković razvoj zaprima ispunjeni i potpisani Zahtjev sukladno ovim Općim uvjetima.

 1. Po primitku Zahtjeva, Metković razvoj će obavijestiti podnositelja zahtjeva o prihvaćanju odnosno odbijanju Zahtjeva, te ga u roku od najviše 30 (trideset) dana od prihvaćanja Zahtjeva, priključiti Pretplatničku terminalnu opremu u mrežu Metković razvoj-a na lokaciji navedenoj u Zahtjevu, odnosno omogućiti Pretplatniku korištenje Usluga Metković razvoj-a pod uvjetima definiranim u članku 5. ovih Općih uvjeta ( u daljnjem tekstu: Aktivacija usluga).

Datum obavijesti Metković razvoj-a o prihvaćanju smatra se datumom prihvaćanja Zahtjeva.

Vrijeme u kojem Metković razvoj nije bio u mogućnosti priključiti Pretplatničku terminalnu opremu neće biti uračunato u rok za priključenje i aktivaciju Usluge Metković razvoj-a.

 1. Pretplatnički ugovor između Metković razvoja-a i Pretplatnika smatra se sklopljenim onog trenutka kada se potpiše Zahtjev, a pravo naplate započinje aktivacijom usluge.
 2. Zahtjev prihvaćen od strane Metković razvoja zajedno s ovim Općim uvjetima čini Pretplatnički ugovor u smislu ovih Općih uvjeta.
 3. Metković razvoj može omogućiti Pretplatniku podnošenje Zahtjeva i elektroničkim putem (on-line) ili putem nekog drugog sredstva daljinske komunikacije koje Metković razvoj učini javno dostupnim. Podnošenje Zahtjeva na ovaj način , Pretplatnik daje suglasnost na uporabu sredstva daljinske komunikacije.
 4. Pojedina usluga Metković razvoj-a čije je korištenje (tehnološki) uvjetovano pružanjem neke druge usluge sukladno pripadajućoj specifikaciji usluge iz Cjenika Metković razvoj-a , prati pravnu sudbine usluge koja joj je preduvjet.
 5. U slučaju sklapanja Pretplatničkog ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenje Usluge Metković razvoj-a unutar kojeg Pretplatnik može istu otkazati bez nadoknade., Metković razvoj će obavijestiti Pretplatnika, pisano ili usmenim putem, u roku od 8 (osam) dana prije isteka probnog razdoblja, da se od određenog datuma ugovor neće moći raskinuti, u slučaju ugovaranja obveznog trajanja ugovora , bez plaćanja mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora.
 6. Podnositelj zahtjeva je, uz prethodnu pisanu obavijest Metković razvoj-u, ovlašten odustati od podnesenog Zahtjeva do trenutka prihvaćanja Zahtjeva od strane Metković razvoj-a sukladno općim propisima obveznog prava.

 

Članak 4 : Odbijanje Zahtjeva za zasnivanje Pretplatničkog odnosa

 

Metković razvoj ima pravo odbiti Zahtjev za zasnivanje Pretplatničkog odnosa u sljedećim -slučajevima:

 

– ako na lokaciji priključenja ne postoje standardni tehnički uvjeti za priključenje na mrežu Metković razvoj-a, odnosno pružanje Usluge Metković razvoj-a

– ako Zahtjev nije uredno ispunjen

– ako Podnositelj zahtjeva Metković razvoj-u ne pruži dokaz o identitetu, te sve podatke i/ili dokumente potrebne za sklapanje Pretplatničkog ugovora sukladno ovim Općim uvjetima

– ako je Podnositelj zahtjeva maloljetna osoba, ili osoba ograničene ili bez poslovne sposobnosti, a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika, ili ima nedostataka u ovlaštenju ili pravu na zastupanje

– ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnositelja zahtjeva i njegovoj platežnoj sposobnosti netočni ili neistiniti

– ako je protiv Podnositelja zahtjeva pokrenut stečajni ili neki sličan postupak ako postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni Metković razvoj-a, neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmirivati svoja dugovanja za pružene usluge, a ne dostavi odgovarajuće osiguranje plaćanja predviđeno pozitivnim propisima

– ako postoji osnovana sumnja da Podnositelj zahtjeva zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati neku od usluga koju pruža Metković razvoj ili ako omogućava trećoj osobi zlouporabu tih usluga ili ako je podnositelj zahtjeva zatajio, odnosno nije prijavio zlouporabu tih usluga od strane trećih osoba

– u ostalim slučajevima predviđenim u specifikaciji usluge za pojedinu uslugu iz Cjenika Metković razvoj-a

 

Članak 5: Aktivacija usluga

 

 1. Aktivacijom usluga smatra se priključenje telekomunikacijske opreme u mrežu Metković razvoj-a na lokaciji priključenja navedenoj u Zahtjevu za zasnivanje Pretplatničkog odnosa, odnosno omogućavanje Pretplatniku korištenje Usluga od strane Metković razvoj-a.
 2. Aktivacijom usluge započinje obračun i naplata usluge sukladno ovim Općim uvjetima.

Aktivacija usluge kod instalacije telekomunikacijske terminalne opreme od strane Metković razvoj-a nastupa danom uspješno izvršene instalacije opreme na lokaciji priključenja.

 1. Metković razvoj će omogućiti korištenje svojih usluga onom Pretplatniku koji ima osigurane sve tehničke preduvjete za korištenje zatražene usluge.
 2. Telekomunikacijska terminalna oprema,uključujući Lokalnu instalaciju koja se priključuje u mrežu Metković razvoj-a , mora biti u skladu s važećim propisima.
 3. Pretplatnik je u obvezi u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana sklapanja Pretplatničkog ugovora s Metković razvoj-em osigurati odgovarajuću Lokalnu instalaciju za pružanje Usluga Metković razvoj-a, osim ukoliko Pretplatničkim ugovorom nije drugačije uređeno. U slučaju da to ne učini , smatrat će se da je Pretplatnik otkazao Pretplatnički ugovor te je dužan snositi sve troškove koje je Metković razvoj imao u vezi s instalacijom/aktivacijom usluge Metković razvoj-a ili uklanjanjem telekomunikacijske terminalne opreme, a sukladno važećem Cjeniku Metković razvoj-a. Pretplatnik je obvezan Metković razvoj-u omogućiti nesmetano izvođenje fizičkog priključka u prostoru u kojem će biti priključena terminalna oprema te nesmetano izvođenje drugih instalacija kabelske ili svjetlovodne distribucijske mreže na ili u nekretnini na ili u kojoj se nalazi prostor u kojem će biti priključena terminalna oprema. Nesmetano izvođenje priključka, odnosno nesmetano izvođenje instalacija podrazumijeva da je Pretplatnik samostalno uredio pravne odnose s vlasnicima ili suvlasnicima ili s osobama koje imaju neka druga prava na prostor u kojem će biti priključena terminalna oprema ili na nekretninu na ili u kojoj se nalazi taj prostor te s posjednicima ili suposjednicima tog prostora ili te nekretnine, tako da Metković razvoj bude u mogućnosti izvođenja priključka ili drugih instalacija. Nesmetano izvođenje također podrazumijeva da su prostor u kojem će biti priključena terminalna oprema i nekretnina na ili u kojoj se nalazi taj prostor u dovoljnoj mjeri slobodni od osoba i stvari tako da Metković razvoj ima dovoljno prostora i ostalih fizičkih uvjeta za izvođenje priključka i drugih instalacija. Metković razvoj će obavijestiti Pretplatnika ako ne može nesmetano izvoditi priključak ili druge instalacije.

Nakon što je fizički priključak izveden, Pretplatnik potpisuje radni nalog čime potvrđuje da je priključak izveden te da je preuzeo mrežnu terminalnu opremu u vlasništvu Metković razvoj-a i fizički priključak. Ako je to moguće provjeriti odmah nakon što je priključak izveden, Pretplatnik potpisom radnog naloga potvrđuje i da su svi radovi izvršeni sukladno zahtjevu za priključenje i da je zadovoljan instalacijom te Uslugama koje su tim aktivirane. Potpisom radnog naloga i preuzimanjem priključka Pretplatnik ne gubi pravo isticati prigovore i zahtjeve zbog nedostataka priključka koje nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja.

 1. Pretplatnik će o svom trošku omogućiti Metković razvoj-u pristup objektu na lokaciji priključenja, odnosno omogućiti korištenje nekretnine Pretplatnika bez naknade, u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje radova ispitivanja, instaliranja i održavanja telekomunikacijske priključne veze i/ili telekomunikacijske terminalne opreme, odnosno pružanja zahtijevane usluge. Vrijeme u kojem Metković razvoj-u nije omogućen pristup objektu na lokaciji priključenja iz razloga koji su izvan kontrole Metković razvoj-a, neće biti uračunato u rok za priključenje telekomunikacijske terminalne opreme i aktivaciju usluge.

 

Članak 6: Postupci za aktivaciju usluga i izmjenu Pretplatničkih paketa

 

 1. Po zasnivanju Pretplatničkog odnosa, pojedine usluge Metković razvoj-a dostupne su Pretplatniku putem javno objavljenih postupaka aktivacije koje odredi Metković razvoj. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za zatraženu uslugu , tarifnu opciju ili paket, Metković razvoj će Pretplatniku izdati potvrdu o prihvaćanju zahtjeva s datumom aktivacije usluge.
 2. Danom aktivacije usluge smatrat će se da je sklopljena dopuna, odnosno izmjena Pretplatničkog ugovora u pogledu aktivirane usluge , tarifne opcije ili paketa. Metković razvoj je obvezan izdati odnosno poslati Pretplatniku pisanu potvrdu o aktivaciji dodatne usluge zajedno s uvjetima korištenja iste te uputom o pravu na raskid ugovora sukladno posebnim zakonima ili slanje elektroničke potvrde gdje nije moguće poslati pisanu potvrdu.

 

Članak 7: Podaci o Podnositelju Zahtjeva / Pretplatniku

 

 1. Pretplatnik je dužan pružiti potrebne podatke i/ili dokumente nužne radi njegove identifikacije te u svrhu zasnivanja i ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa u obliku u kojem Metković razvoj zatraži, a sukladno posebnim propisima.
 2. Podaci koji se tiču ugovornog odnosa, na temelju kojih se vrši obračun i naplata usluge, uključujući prometne podatke, obrađuju se u svrhe:

– pružanja telekomunikacijske usluge

– obračuna i naplate pruženih usluga

– rješavanja prigovora

– osiguravanja adekvatne razine sigurnosti usluge i/ili mreže i sprečavanja zlouporaba i prijevara

Svoju privolu za obradu podataka iz ovog stavka,koja se podrazumijeva kao sadržajni dio usluge u pitanju, Pretplatnik daje podnošenjem Zahtjeva, odnosno korištenjem predmetne usluge. Podaci o Pretplatniku mogu se obrađivati i u druge zakonom određene te dopuštene svrhe, odnosno uz privolu Pretplatnika.

 1. U svrhe omogućavanja što lakšeg i željenog načina pristupa besplatnim individualno oblikovanim promidžbenim obavijestima o uslugama i proizvodima Metković razvoj-a, kao i zaštite legitimnih poslovnih interesa, odnosno prevencije zlouporabe i prijevara, Metković razvoj mora raspolagati određenim podacima uz privolu Pretplatnika (dobrovoljno davanje podataka).
 1. Pod uvjetom te u okviru danih privola Pretplatniku, sukladno stavku 5.ovog članka, Metković razvoj je ovlašten:

– koristiti ugovorne podatke iz Pretplatničkog ugovora s Pretplatnikom(dalje u tekstu: ugovorni podaci) u svrhe: opće korisničke podrške (savjetovanja), unapređivanja prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Metković razvoj-a, te segmentacije i istraživanja tržišta, a u cilju kreiranja novih proizvoda i usluga Metković razvoj-a.

– vršiti izravnu promidžbu usluga i proizvoda Metković razvoj-a radi što boljeg informiranja Pretplatnika o ponudi proizvoda i usluga putem pisanih obavijesti, elektronske pošte, telefona, telefaksa, tekstualnih poruka (sms, mms), izravnim kontaktom od strane ovlaštenog prodajnog djelatnika

– prikupljati i obrađivati nužne podatke za provjeru platežne sposobnosti prije zasnivanja ugovornog odnosa s Metković razvoj-em, odnosno ustupati podatke trećim osobama radi naplate potraživanja koja ima Metković razvoj prema Pretplatniku, a to sve radi zaštite legitimnog poslovnog interesa Metković razvoj-a u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastankom štete, umanjenja postojećeg i budućeg duga, kao i u svrhu zaštite interesa Pretplatnika.

 1. Pretplatnik potvrđuje da je u smislu važećih propisa detaljno obaviješten o obradi podataka te je suglasan s načinima davanja privola kako slijedi:

– postojeći Pretplatnik da se može smatrati da ja valjano dao sve privole iz stavka 4. ovog članka, u punome opsegu, na dan početka primjene ovih Općih uvjeta, osim ako u roku od najviše 30 (trideset) dana od objave ovih Općih uvjeta nije besplatno uskratio privolu(e) i/ili ograničio opseg privole(a) na način predviđen u stavku 6.ovog članka.

– korisnici koji su zasnovali Pretplatnički odnos po stupanju na snagu ovih Općih uvjeta, očitovanja volje oko obrada podataka iz ovog stavka izražavaju putem Zahtjeva u kojem su taksativno navedene privole iz stavka 4. ovog članka, odnosno putem drugog Zahtjeva Pretplatnika.

 1. Svaka privola dana u skladu sa stavkom 2. i 4. ovog članka može se u svako doba besplatno opozvati ili ograničiti, u cijelosti ili djelomično (uključujući u pogledu željenog načina primanja promidžbenih obavijesti, podnošenjem zahtjeva Metković razvoj-u pisanim putem, osobno, elektronskom poštom ili putem on-line korisničkih stranica.
 2. Pretplatnik mora obavijestiti Metković razvoj o svakoj promjeni osobnih podataka iz Zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka promjene.Pretplatnik je isključivo odgovoran za svaku štetu koja može nastati u slučaju neispunjavanja te obveze. U protivnom, smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka uredno izvršena.
 3. Pretplatnik dobiva na korištenje identifikacijske oznake (npr. PIN, korisničko ime, lozinka) koje služe za autorizaciju pristupa Usluzi Metković razvoj-a, a koje je dužan čuvati od neovlaštenog korištenja. Pretplatnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovom identifikacijskom oznakom. Metković razvoj neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Pretplatniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja bilo koje identifikacijske oznake Pretplatnika. U slučaju zlouporabe ili sumnje na zlouporabu identifikacijske oznake, Pretplatnik je suglasan da ga Metković razvoj ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovom identifikacijskom oznakom, do trenutka prijave Metković razvoj-u.

Prijave neovlaštenog korištenja identifikacijske oznake smatrat će se valjanima, ukoliko su prijavljene telefonski, bilo kojim danom u vremenu od 0 da 24 sata, na broj telefona Službe za Korisnike Metković razvoj-a 020684611 , uz obavezno navođenje informacija koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave.

 

Članak 8: Cijene i uvjeti plaćanja

 

 1. Cijene usluga koje Metković razvoj naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta određene su važećim Cjenikom Metković razvoj-a. Cijene svake pojedine usluge su na vidljiv način opisane i navedene u Cjeniku Metković razvoj-a. Metković razvoj je ovlašten mijenjati Cjenik, objaviti ga i učiniti dostupnim u skladu s važećim propisima.
 2. Cjenik, uključujući i specifikaciju Usluga Metković razvoj-a, je dostupan na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Metković razvoj-a kao i na službenoj Internet stranici Metković razvoj-a: metkovic.razvoj@du.t-com.hr
 3. Cijena instalacije je jednokratna naknada koja se plaća za priključenje telekomunikacijske priključne linije Pretplatnika. Cijena instalacije i aktivacije naplaćuje se u sklopu prvog redovnog računa Metković razvoj-a koji slijedi nakon aktivacije usluge.
 4. Naknada za uslugu pristupa mreži Metković razvoj-a plaća se mjesečno i naziva se mjesečna naknada za pristup. Cijena mjesečne naknade ovisi o načinu pristupa mreži Metković razvoj-a i korisničkom paketu te uključuje i sve administrativne i ostale naknade prema odgovarajućim regulatornim tijelima. Cijena ostvarenog prometa određena je prema vrsti prometa, vrsti usluge, vrsti mreže, prema trajanju primijenjene obračunske jedinice odnosno prema količini ostvarenog podatkovnog prometa/prenesenih podataka.
 5. Usluge Metković razvoj-a u pravilu se naplaćuju na mjesečnoj osnovi putem računa kojeg izdaje Metković razvoj. Račun se izdaje u papirnatom ili elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima.
 6. Mjesečna naknada za prvi mjesec pružene usluge će se zaračunati razmjerno broju dana za svaki dan do isteka mjeseca u kojem je izvršena aktivacija usluge.
 7. Metković razvoj može uvesti, promijeniti ili ukinuti korisničke pakete, tarifne opcije i tarifne modele, promijeniti ili ukinuti brzinu prijenosa te pojedine posebne usluge, ili uvjete za njihovu primjenu, uz prethodnu obavijest Pretplatniku sukladno važećim propisima. U slučaju promjene korisničkih paketa i/ili tarifnih opcija i/ili tarifnih modela i/ili brzina prijenosa, odnosno uvjeta pružanja pojedine Usluge Metković razvoj-a, Pretplatnik ima pravo nastaviti predmetnu Uslugu Metković razvoj-a pod tako promijenjenim uvjetima bez potrebe za dodatnim radnjama od strane Pretplatnika. Ako Metković razvoj prestane s pružanjem pojedinih korisničkih paketa i/ili tarifnih opcija i/ili tarifnih modela i/ili brzina prijenosa iz bilo kojeg razloga, korištenje pojedine usluge Metković razvoj-a nastavit će se obračunavati po standardnim cijenama i uvjetima Metković razvoj-a koja važe u to vrijeme ili po cijenama i uvjetima koje u tu svrhu odredi Metković razvoj u postupku migracije Pretplatnika. U slučaju izmjena uvjeta i cijena usluga Metković razvoj-a, koje su za Pretplatnika nepovoljnije u odnosu na prethodno ugovorene uvjete i cijene, Pretplatnik ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez naknade u roku od 30 (trideset) dana od dana objave izmjena uvjeta, odnosno cijena, a o čemu će biti obaviješten pisanim ili elektroničkim putem.
 8. Smatra se da Pretplatnik prima redovni račun Metković razvoj-a redovito svaki mjesec. Pretplatnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati u vezi s plaćanjem računa. Ako zbog propusta Pretplatnika podaci o identitetu Pretplatnika, broj računa, poziv na broj, ili bilo koji drugi podatak potreban za pravilno evidentiranje plaćanja nisu pravilno uneseni obrazac za plaćanje, Metković razvoj neće odgovarati za nemogućnost uplate iz navedenih razloga, sve dok Pretplatnik ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati.
 9. Za kašnjenje u plaćanju računa od strane Pretplatnika, Metković razvoj ima pravo obračunati zateznu kamatu temeljem važećih propisa.

 

Članak 9: Naplata potraživanja

 

 1. Pretplatnik je dužan podmiriti cjelokupni obračunati iznos računa da dana dospijeća navedenog na računu Metković razvoj-a.
 2. Ako Pretplatnik ne plati cjelokupni iznos računa da dana dospijeća navedenog na računu, Metković razvoj će mu dostaviti elektroničku ili pisanu opomenu za plaćanje računa (u daljnjem tekstu: Opomena). Opomena sadrži upozorenje da će Metković razvoj privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, odnosno ograničiti korištenje usluge ako u roku od 8 (osam ) dana od dostavljanja Opomene Pretplatnik ne podmiri dug iz Opomene.
 3. Pretplatnik koji podnese prigovor u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta, bit će dužan platiti do datuma dospijeća računa nesporni dio iznosa ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od 3 (tri) mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor.
 4. Ako Pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje po Opomeni u cijelosti, a nije podnio prigovor u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta, Metković razvoj ima pravo privremeno isključiti Pretplatničku telekomunikacijsku opremu, odnosno ograničiti korištenje usluga sukladno članku 17 .ovih Općih uvjeta. Privremeno isključenje Pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme, odnosno ograničenje korištenja usluga će se, ovisno o tehničkim mogućnostima Metković razvoj-a, odnositi samo na one usluge za koje dospjeli iznos nije podmiren.
 5. Za vrijeme trajanja privremenog isključenja Pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme, odnosno ograničenja korištenja usluga, Pretplatniku se moraju omogućiti pristup korisničkim stranicama Metković razvoj-a.
 6. Ako Pretplatnik ne podmiri dug u narednih 30 (trideset) dana od dana privremenog isključenja, odnosno ograničenja korištenja usluga iz stavka 4.ovog članka, Metković razvoj ima pravo trajno isključiti, odnosno obustaviti pružanje usluge i raskinuti Pretplatnički ugovor sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta.
 7. U slučajevima navedenim u stavcima 4. i 5. ovog članka. Metković razvoj neće odgovarati za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku zbog privremenog isključenja, odnosno ograničenja korištenja usluga.
 8. Metković razvoj zadržava pravo obračunati Pretplatniku troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku Metković razvoj-a.
 9. Metković razvoj je ovlašten, uz prethodnu suglasnost Pretplatnika, ustupiti potraživanja koja ima prema Pretplatniku trećim osobama, npr. bankama, agencijama za naplatu potraživanja u skladu s posebno ugovorenim uvjetima i bez dodatnih troškova za Pretplatnika, na način i u skladu s važećim propisima.

 

Članak 10: Obveze Metković razvoj-a

 

 1. U svrhu pružanja Usluga Metković razvoj-a, Metković razvoj će:

– dodijeliti Pretplatniku, za usluge koje po svojoj prirodi to zahtijevaju , pretplatničko ime i identifikacijske šifre i lozinke (npr. za autorizaciju pristupa Internetu) koje Pretplatnik može koristiti u svrhu lakšeg pristupa Metković razvoj-u i njegovim uslugama.

– povezati svoju elektroničku komunikacijsku mrežu s drugim elektroničkim komunikacijskim mrežama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu kako bi omogućio posrednu i neposrednu komunikaciju Pretplatnika ovih mreža u skladu s važećim propisima i međunarodnim standardima i preporukama.

– proširivati kapacitete svog telekomunikacijskog sustava sukladno rastu broja Pretplatnika

– osigurati ispravan i neometan rad svog telekomunikacijskog sustava

– pružiti Službu za korisničku podršku u pogledu Usluga Metković razvoj-a na broju telefona 020684611

– ovisno o prirodi Usluge Metković razvoj-a, pružiti elektroničku komunikacijsku mrežu i opremu nužnu za korištenje Usluga Metković razvoj-a

– besplatno i na odgovarajući način dati na uvid Pretplatniku odgovarajući izvadak iz Cjenika Metković razvoj-a

– automatski bilježiti podatke o pruženim uslugama radi obračuna i naplate usluga te omogućiti, na zahtjev Pretplatnika, pregled ovih podataka putem podrobnog ispisa računa u skladu s važećim propisima

– omogućiti Pretplatnicima pristup sadržaju putem TCP/IP mreže. Sadržaj dostupan preko Usluga Metković razvoj-a, kao i programske pakete za sigurnosnu zaštitu Metković razvoj-a, Pretplatnik upotrebljava na vlastitu odgovornost, te Metković razvoj ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj ili kvalitetu

– prigodom aktivacije usluge pristupa Internetu, osigurati korisnički račun od neovlaštenog korištenja, na način da jedino Korisnik usluge ima pristup Internetu preko svog korisničkog računa

– najkasnije prilikom aktivacije usluge Korisniku predati ili dostaviti pisanu uputu o načinima i mjerama zaštite od mogućih zlouporaba i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži, a čije zaprimanje Korisnik potvrđuje svojim potpisom na odgovarajućem dokumentu

 

 1. Ukoliko je Metković razvoj ispunio obvezu iz posljednje dvije točke stavka 1. ovog članka, Korisnik je odgovoran za primjenu svih sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu Pretplatničke terminalne opreme, računalnih programa i podataka. Metković razvoj ne snosi odgovornost za nezadovoljavajuću kvalitetu usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako Korisnik koristi terminalnu opremu na način suprotan uputama Metković razvoj-a i ovim Općim uvjetima.

 

Članak 11: Kvaliteta usluge i održavanje i pregled terminalne opreme

 

 1. Metković razvoj pruža usluge uz razinu kvalitete koja je u skladu sa svim važećim tehničkim standardima i propisima u Republici Hrvatskoj.
 2. Prijenosni opseg/brzina pojedine Usluge Metković razvoj-a je maksimalni prijenosni opseg/brzina koji je podložan promjenama ovisno o opterećenju mreže.
 3. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Metković razvoj-a sustava postoji mogućnost da pojedina Usluga neće biti dostupna u svako vrijeme.

Također, Pretplatnik je suglasan i prihvaća da uslijed navedenog može doći do kašnjenja u slanju, odnosno zaprimanju podataka koji se prenose putem Metković razvoj sustava.

 1. Osobito, Pretplatnik je suglasan i prihvaća da kod pružanja pojedinih Usluga Metković razvoj-a koje se temelje na IP (Internet protokol) tehnologiji može doći do odstupanja u kvaliteti pružanja usluge (npr. kašnjenje u slanju,odnosno zaprimanju podataka) . Za pojedine usluge Metković razvoj-a koje se temelje na IP tehnologiji Metković razvoj ne može jamčiti točnost podataka o lokaciji.Također pojedine usluge Metković razvoj-a koje se temelje na IP tehnologiji nisu dostupne u slučaju nestanka električne energije.Prethodno navedene karakteristike i odstupanja kod pružanja pojedinih usluga Metković razvoj-a detaljnije su navedene u specifikaciji usluge u Cjeniku Metković razvoj-a. U opisanim slučajevima Metković razvoj ne odgovara za štetu koja bi pritom mogla nastati Pretplatniku ili trećima, osim ako je šteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepažnje isključivo na strani Metković razvoj-a.
 2. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da brzina širokopojasnog pristupa Internetu nije uvijek ista, te da stvarno isporučena brzina može odstupati od ugovorene brzine pristupa. Neki od razloga koji dovode do odstupanja brzine širokopojasnog pristupa internetu mogu biti: nedovoljna kvaliteta infrastrukture po kojoj se usluga pruža, zagušenost, neodgovarajuća kvaliteta lokalne instalacije u prostoru krajnjeg korisnika, interferencija sa drugim električnim uređajima, neispravna mrežna kartica kod krajnjeg korisnika, neodgovarajući uređaj kojim se krajnji korisnik spaja na Internet, i drugo.

Pod pojmom „brzina širokopojasnog pristupa Internetu“ za pakete Metković razvoj-a širokopojasnog pristupa Internetu smatra se najmanje 50% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa, mjerene u vršnom prometu od 19 do 23 h.

 1. Pretplatnik koji je podnio prigovor na kakvoću pruženih Usluga Metković razvoj-a ima pravo tražiti od Metković razvoj-a naknadu štete, ukoliko se od strane Metković razvoj-a ili pravomoćnom odlukom suda utvrdi da je razina kvalitete pružene usluge bila niža od propisane/ugovorene. Metković razvoj nije obvezan nadoknaditi štetu ako je niža razina kvalitete uzrokovana višom silom, neispravnom Pretplatničkom terminalnom opremom ili njenim nepravilnim, odnosno neovlaštenim korištenjem.
 2. Terminalna oprema koju Metković razvoj stavlja na raspolaganje Pretplatniku, u isključivom je vlasništvu Metković razvoj-a osim ukoliko Pretplatničkim ugovorom nije određeno drugačije. Pretplatnik je obvezan u roku od 15 (petnaest) dana po prestanku Ugovora vratiti unajmljenu opremu Metković razvoj-a u ispravnom i funkcionalnom stanju, u protivnom će ista oprema biti naplaćena prema važećem cjeniku.
 3. Metković razvoj ne snosi odgovornost za nezadovoljavajuću kvalitetu Usluge Metković razvoj-a ako Pretplatnik, nakon prihvaćanja ovih Općih uvjeta, ne osigura odgovarajuće uvjete za smještaj terminalne opreme, odnosno odgovarajuću Lokalnu instalaciju.
 4. Metković razvoj će poduzeti najveće napore da u okviru svojih mogućnosti osigura integritet i kontinuitet mreže te poduzeti sve potrebne aktivnosti radi testiranja ili popravka terminalne opreme u najkraćem mogućem roku. U tu svrhu, Metković razvoj ima pravo provesti pregled ispravnosti Pretplatničke terminalne opreme udaljenim pristupom i na lokaciji Pretplatnika. Pretplatnik je obvezan omogućiti Metković razvoj-u slobodan pristup instaliranoj terminalnoj opremi, a u svrhu redovnog održavanja i uklanjanja iste u slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa, uz prethodnu obavijest Pretplatniku od strane Metković razvoj-a.
 5. Pretplatnik se obvezuje da neće otvarati, oštećivati niti na bilo koji način mijenjati mrežnu terminalnu opremu te da navedenu opremu neće premjestiti s lokacije priključenja za koju je namijenjena. Cjelokupno održavanje i sve izmjene instalirane mrežne terminalne opreme mogu obavljati isključivo osobe ovlaštene od strane Metković razvoj-a,osim ako nije izričito drugačije u Specifikaciji Usluge Metković razvoj-a.
 6. Pretplatnik odgovara za svu štetu nastalu zbog nepravilnog, odnosno neovlaštenog korištenja ili zloupotrebe mrežne terminalne opreme koja nastane propuštanjem dužne pažnje ili namjere te za oštećenje nastalo uslijed neispravnih instalacija na koju se priključuje terminalna oprema, uslijed neispravne terminalne opreme u vlasništvu Pretplatnika ili opreme bez atesta priključene na terminalnu opremu Metković razvoj-a. Bilo kakav nedostatak, štetu te gubitak, odnosno krađu terminalne opreme Pretplatnik je dužan odmah prijaviti Metković razvoj-u na telefonski broj Službe za korisnike Metković razvoj-a 020684611 uz obavezno navođenje informacija koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave.

 

Članak 12. Zaštita zlouporaba

 

 1. U svrhu zaštite od zlouporabe i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži Metković razvoj-a će redovito poduzimati primjerene mjere zaštite sigurnosti mreže i usluga koje se pružaju putem mreže Metković razvoj-a.
 2. Metković razvoj je obvezan nadzirati uobičajeno ponašanje Pretplatnika prigodom uporabe usluga, te ih upozoriti o svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška pojedine usluge, što može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno korištenje. Upozorenje Pretplatniku uslijedit će ako je korištenje dvostruko veće od prosječnog korištenja usluge u prethodna 3 (tri) mjeseca (osim ako nije drugačije utvrđeno odlukom nadležnog regulatornog tijela), Metković razvoj može obustaviti pružanje određene usluge nakon upozorenja Pretplatniku, slijedeći Kodeks prihvatljivog korištenja Internet usluge (u daljnjem tekstu Kodeks) čiji je sadržaj dostupan Pretplatniku na Internet stranici Metković razvoj-a.
 3. Metković razvoj zadržava pravo nakon obavijesti Pretplatniku privremeno ograničiti pristup i korištenje određenim uslugama kao i uvesti druge odgovarajuće mjere u svrhu zaštite od zlouporaba i prijevara te ograničavanja troškova, radi zaštite interesa Pretplatnika i Metković razvoj-a kao i umanjenja budućeg duga i provođenja politike upravljanja rizikom (npr. ograničenje pristupa serveru elektroničke pošte Korisnicima za koje postoje sumnje u postojanje virusa, ograničavanje odlaznog prometa u svrhu ograničavanja djelovanja virusa) a sve kao posljedica kršenja Kodeksa od strane Pretplatnika.
 4. Ako s obzirom na platežnu sposobnost Pretplatnika, njegovo dosadašnje ponašanje u plaćanju, i/ili prosječno korištenje uslugama, Metković razvoj utvrdi da postoji opravdana sumnja da Pretplatnik neće moći ili nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluge, Metković razvoj ima pravo zahtijevati od Pretplatnika plaćanje iznosa ostvarenog korištenjem usluge u razdoblju od zadnjeg računa da dana određenog u zahtjevu Metković razvoj-a. Ako Pretplatnik ne ispuni navedeni zahtjev unutar roka koji je naveden u tom zahtjevu, Metković razvoju ima pravo privremeno ograničiti korištenje usluga u skladu s člankom 17. ovih Općih uvjeta.
 5. Za vrijeme privremenog ograničenja korištenja usluga, Pretplatniku će biti omogućen pristup korisničkim stranicama Pretplatnika.
 6. Pretplatnik se obvezuje da će usluge Metković razvoj-a koristiti isključivo za vlastite potrebe, te se obvezuje da neće ustupati uslugu, ili njene pojedine dijelove,na privremeno ili trajno korištenje trećim osobama, uključujući mrežne resurse dodijeljene za potrebe korištenja Usluge Metković razvoj-a, bez prethodnog odobrenja Metković razvoj-a.
 7. Pretplatnik je dužan i tijekom korištenja usluga Metković razvoj-a, ako je Metković razvoj ispunio svoje obveze u pogledu zaštite od zlouporaba prilikom aktivacije Usluge Metković razvoj-a, navedene u članku 10. ovih Općih uvjeta, pravilno i odgovorno koristiti se uslugama koje Metković razvoj pruža te je u tu svrhu dužan primjenjivati raspoložive mjere zaštite od zlouporaba i prijevara, sukladno novim uputama Metković razvoj-a, a koje su Pretplatniku dostupne putem službenih Internet stranica Metković razvoj-a ili na drugi prikladan način.
 8. Osobito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Općih uvjeta, korištenje usluga Metković razvoj-a u svrhu objavljivanja ili prenošenja sadržaja i podataka protivno važećim propisima kao i sadržaja i podataka koji su netočni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravajući, ili za koje se zna ili bi se moglo znati da su netočni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravajući, kao i na bilo koji drugi način kojim bi se moglo ugroziti sustav Metković razvoj-a. Također, zabranjeno je korištenje usluga Metković razvoj-a na način iu svrhe kojima se vrijeđaju ili mogu vrijeđati tuđa prava,te njihovo korištenje na način i u svrhe koji nisu sukladni važećim propisima što između ostaloga uključuje tzv. slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primatelja, slanje neželjenih elektroničkih poruka, slanje nezakonitog odnosno nezakonito pribavljenog sadržaja kojima se vrijeđaju ili mogu vrijeđati tuđa prava intelektualnog vlasništva, kao i neovlašten pristup tuđem korisničkom računu ili resursima tuđih računala, uključujući pokušaj pristupa, davanje na uporabu korisničkog imena i/ili drugih identifikacijskih oznaka neovlaštenim trećim osobama, te sve druge radnje koje korisnicima onemogućuju normalno korištenje usluga pristupa Internetu kao i svako drugo korištenje usluga Metković razvoj-a i/ili mrežom Metković razvoj-a protivno važećim propisima.
 9. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera zaštite od neovlaštene uporabe svih informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima korištenjem usluga Metković razvoj-a, osobito usluga pristupa Internetu i/ili elektroničke pošte.
 10. Pretplatnik se obvezuje da će koristiti svaki zaštićeni sadržaj (sadržaj zaštićen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog vlasništva) koji je dostupan putem usluga Metković razvoj-a, uključivo usluga pristupa Internetu sukladno važećim propisima te da ga neće objavljivati ili na drugi način koristiti bez suglasnosti nositelja prava.
 11. Metković razvoju nije dužan izrađivati i čuvati sigurnosne kopije Pretplatnika pohranjenih na poslužiteljima Metković razvoja- u sklopu pružanja Usluga Metković razvoj-a, osim ako nije drugačije ugovoreno.Metković razvoj ne provjerava i ne kontrolira sadržaj koji korisnici postavljaju na njegove poslužitelje. Metković razvoj ne može osigurati trenutačno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima.
 12. Pretplatnik će snositi odgovornost po svakoj pravnoj osnovi i biti dužan nadoknaditi svu štetu, koja bi mogla nastati Metković razvoj-u ili trećoj osobi uslijed povrede neke od obveza Pretplatnika, kako je navedeno u stavcima 6. do 10. ovog članka, sukladno važećim propisima.

 

Članak 13: Smetnje u mreži Metković razvoj-a

 

 1. Metković razvoj neće biti odgovoran za eventualnu štetu uzrokovanu prekidom rada sustava ili smanjenjem kvalitete Usluga Metković razvoj-a proizašlu tijekom nužnog održavanja svog sustava.
 2. U slučaju planiranog prekida rada mreže Metković razvoj-a u razdoblju dužem od 2 sata Metković razvoj će na odgovarajući način o istom obavijestiti Pretplatnika.
 3. Ako je zbog tehničke smetnje za koju odgovara Metković razvoj, pristup ili korištenje Usluga Metković razvoj-a onemogućeno Pretplatniku dulje od 24 sata, mjesečna naknada za pristup za pripadajući mjesec će se umanjiti razmjerno danima trajanja tehničke smetnje. Ovo se ne odnosi na slučajeve kvara na Lokalnoj instalaciji, ili kvara terminalne opreme u vlasništvu Pretplatnika (modema, routera, računala i/ili druge opreme), i/ili produženja radova uslijed otklanjanja smetnja uzrokovanih namjerom ili krajnjom nepažnjom Pretplatnika.
 4. Metković razvoj neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga Metković razvoj-a ili bilo kojih drugih razloga, osim za običnu štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Metković razvoj-a, osim ako je drugačije određeno prisilnim propisima.
 5. Metković razvoj neće biti odgovoran za štetu nastalu uslijed neispravne pretplatničke terminalne opreme ili Lokalne instalacije, odnosnom za štetu za koju je odgovoran Korisnik, kao ni za štetu koja Korisniku nastane slučajno ili uslijed događaja koji se smatraju „višom silom“ (npr: vremenske nepogode, potresi, poplave, štrajk, rat i sl.)
 6. Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja usluga pristupa Internetu koristiti mrežne resurse na razuman način koji ni u kojem trenutku neće uzrokovati degradiranje ili poteškoće u radu sustava.
 7. Ukoliko način korištenja Usluge Metković razvoj-a od strane pojedinog Pretplatnika, odnosno grupe Pretplatnika značajno utječe na kvalitetu pružanja Usluga Metković razvoj-a, Metković razvoj ima pravo primijeniti primjerene mjere zaštite mrežnih resursa, a prije poduzimanja kojih će Pretplatnika o istima obavijestiti sukladno Kodeksu.

 

Članak 14: Rješavanje prigovora

 

 1. Prigovori na iznose računa i kakvoću pruženih Usluga podnose se Službi reklamacija Metković razvoja- u pisanom obliku (uključujući i elektronskim putem, na adresu elektroničke pošte: reklamacije@metkom.hr., uvažavajući pritom posebne propise koji reguliraju elektronski potpis) i to u roku od 30 (trideset) dana od dana dospijeća računa, odnosno od dana pružanja usluge za koju se podnosi prigovor na kvalitetu.
 2. Služba reklamacija provodi postupak utvrđivanja utemeljenosti prigovora u prvom stupnju.

Služba reklamacija donijet će odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem              ( uključujući tu i elektronske poruke, uvažavajući pritom posebne propise koji reguliraju elektronski potpis) izvijestiti Pretplatnika u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana podnošenja prigovora. Uz detaljno obrazloženje o razlozima odbijanja, odnosno prihvaćanja prigovora, pisani odgovor mora sadržavati i uputu o pravu Pretplatnika na podnošenje pritužbe/reklamacije) nadležnom povjerenstvu, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor.

 1. Na prvostupanjsku odluku o utemeljenosti prigovora Pretplatnik ima pravo u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave odluke, podnijeti pisanu žalbu Povjerenstvu za rješavanje pritužbi Pretplatnika. Povjerenstvo će pisano odgovoriti Pretplatniku u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja žalbe. Pisani odgovor, uz detaljno obrazloženje o razlozima odbijanja, odnosno prihvaćanja prigovora, mora sadržavati i uputu o pravu Pretplatnika na podnošenje zahtjeva za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (Agencija), u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja odluke povjerenstva Metković razvoj-a.
 2. U slučaju podnošenja zahtjeva za rješavanje spora iz stavka 3.ovog članka, Metković razvoj je obvezan zastati sa svim postupcima do okončanja spora pred Agencijom. U slučaju donošenja odlike ili mišljenja o neosnovanosti prigovora Pretplatnika, Metković razvoj može potraživati osporavani iznos slanjem opomene u skladu s važećim propisima.
 3. Pretplatnik neće biti dužan platiti sporni iznos računa ako je tijekom razdoblja na koje se odnosi njegov prigovor došlo do tehničke smetnje ili druge neispravnosti, prijevare ili zlouporabe za koju je temeljem pravomoćne odluke Suda ili drugog nadležnog tijela, utvrđeno da je izazvala zaračunati iznos. Ako je račun već plaćen u cijelosti, Pretplatniku se vraća više zaračunati iznos, ili se za taj iznos umanjuje račun za prvo slijedeće razdoblje.
 4. Neovisno od navedenog u članku 17. ovih Općih uvjeta, Pretplatniku iz članka 9.stavak 3.ovih Općih uvjeta, koji osporava račun Metković razvoj-a u bilo kojem sudskom ili izvansudskom postupku, a uredno nastavi podmirivati sve sljedeće nesporne račune, Metković razvoj neće obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenog sudskog ili izvansudskog postupka.
 5. Metković razvoj će upoznati Pretplatnika, putem računa za obavljene usluge i na drugi prikladan način s uvjetima podnošenja prigovora sukladno ovim Općim uvjetima, a osobito o rokovima i načinu podnošenja prigovora, nazivu i sjedištu te brojevima telefona i telefaksa nadležne službe Metković razvoj-a za rješavanje reklamacija.
 6. Pretplatnik potvrđuje da je obaviješten i suglasan s time da, u svrhe unapređenja kvalitete rada Službe za korisnike Metković razvoj-a te rješavanja prigovora Pretplatnika na rad djelatnika Službe za korisnike Metković razvoj-a, kao i u sigurnosne svrhe (zaštita djelatnika Metković razvoj-a i imovine te zaštita javnosti/opće sigurnosti), telefonski pozivi djelatnika Metković razvoj-a i Korisnika mogu biti snimljeni i dalje obrađivani uz poduzimanje zaštitnih mjera sukladno važećim propisima i internim aktima Metković razvoj-a, a o čemu je Korisnik obaviješten u najavnoj poruci prilikom pozivanja Službe za korisnike. Snimljeni materijal nepovratno se uništava odmah po ispunjenju svrhe snimanja.
 7. U slučaju prigovora Korisnika na račun, Metković razvoj je obvezan uz podatke propisane za ispis računa prikazati i detaljan ispis IP adresa na koje je pristupano s Korisnikovog računa kao i trajanje i vrijeme pristupa te zabilježeni promet.

 

Članak 15: Prijenos Pretplatničkog odnosa

 

 1. Pretplatnik može prenijeti prava i obveze iz svog Pretplatničkog odnosa s Metković razvoj-em na treću fizičku ili pravno osobu,samo uz pisani pristanak Metković razvoj-a i treće osobe.
 2. U slučaju prijenosa Pretplatničkog odnosa, prenijet će se ona prava i obveze iz postojećeg Pretplatničkog ugovora za koje postoji suglasnost sve tri strane, a što će biti regulirano u Zahtjevu za prijenos Pretplatničkog odnosa.
 3. U slučaju smrti Pretplatnika, Metković razvoj će na zahtjev njegovih nasljednika ili članova obiteljskog domaćinstva, izvršiti izmjenu naziva u naslovu Pretplatnika i prijenos Pretplatničkog odnosa.
 4. U slučaju najma stambenog, odnosno poslovnog prostora, Pretplatnik koji je najmodavac može privremeno prenijeti određena svoja prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora, najmoprimcu u skladu s njihovim međusobnim ugovorom, primjerak kojeg se dostavlja Metković razvoj-u. Temeljem tog ugovora, najmoprimac može postati Privremeni pretplatnik. Prestankom valjanosti ugovora između najmodavca i najmoprimca, prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora automatski će se ponovo prenijeti na najmodavca. Pretplatnik je obvezan obavijestiti Metković razvoj o datumu isteka ugovora između najmodavca i   najmoprimca u roku od 15 (petnaest) dana po isteku tog ugovora.
 5. Pravo na raskid Pretplatničkog odnosa, kao i prava i obveze koje su isključivo vezane uz Pretplatnika ne prenose se na Privremenog pretplatnika. U svrhu otklanjanja dvojbi, Pretplatnik ostaje odgovoran za obveze nastale do trenutka prijenosa, a za obveze nastale od trenutka prijenosa postaje odgovoran Privremeni pretplatnik. Kod prijenosa Pretplatničkog ugovora na Privremenog pretplatnika Metković razvoj ima pravo tražiti od Privremenog pretplatnika dostavu odgovarajućeg osiguranja plaćanja.
 6. Za prijenos pretplatničkog odnosa sukladno ovom članku Općih uvjeta, Metković razvoj ima pravo naplatiti naknadu određenu važećim Cjenikom Metković razvoj-a.

 

Članak 16: Premještaj Pretplatničke terminalne opreme

 

 1. Pretplatnik može zatražiti premještaj svoje Pretplatničke terminalne opreme na drugu lokaciju priključenja (preseljenje) pisanim putem.
 2. Metković razvoj će na temelju zahtjeva Pretplatnika izvršiti preseljenje iste, ako su ispunjeni svi tehnički i formalni uvjeti za preseljenje. To uključuje, ali se ne ograničava na: raspoloživost i dostatnu kvalitetu bežičnog signala na novoj lokaciji, prisutnost infrastrukture Metković razvoj-a na željenom području, itd.
 3. Za preseljenje Pretplatničke terminalne opreme, Metković razvoj ima pravo Pretplatniku naplatiti naknadu određenu važećim Cjenikom Metković razvoj-a.

 

Članak 17: Privremeno isključenje

 

 1. Metković razvoj može privremeno ograničiti korištenje usluga i/ili privremeno isključiti Pretplatničku terminalnu opremu iz mreže Metković razvoj-a:

– ako tijekom važenja Pretplatničkog ugovora Metković razvoj utvrdi postojanje razloga za odbijanje Zahtjeva za zasnivanjem Pretplatničkog odnosa temeljem članka 4. ovih Općih uvjeta

– ako ne plati dužni iznos računa u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave opomene temeljem članka 9. ovih Općih uvjeta, pod uvjetom da Pretplatnik nije podnio prigovor u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta

–   ako Metković razvoj utvrdi postojanje razloga za privremeno isključenje Pretplatničke terminalne opreme, odnosno ograničenje korištenja usluga na osnovu ovih Općih uvjeta, odluke nadležnog Suda i/ili tijela ili važećeg propisa

 1. Pored prethodno navedenog, ako Pretplatnik postupi protivno pravilima ponašanja i obvezama navedenima u članku 12. ovih Općih uvjeta, Metković razvoj ima pravo u bilo kojem trenutku Pretplatniku, uz obavijest, privremeno ograničiti korištenje usluga pristupa Internetu.
 2. Po prestanku razloga za privremeno ograničenje, Metković razvoj će ponovo omogućiti korištenje usluga.
 3. Na zahtjev Pretplatnika, Metković razvoj će privremeno isključiti telekomunikacijsku priključnu vezu Pretplatnika iz mreže Metković razvoj-a na razdoblje do najviše 3 (tri) mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Tijekom privremenog isključenja ne naplaćuje se mjesečna naknada za pristup te ne teče vrijeme obveznog trajanja ugovora.
 4. Metković razvoj ima pravo naplatiti Pretplatniku naknadu za ponovno privrvremeno uključenje Pretplatničke terminalne opreme sukladno važećem Cjeniku Metković razvoj-a.
 5. U slučaju privremenog isključenja, odnosno ograničenja korištenja usluga iz stavka 1. i 2. ovog članka, Pretplatnik neće imati pravo na naknadu bilo kakve štete osim ako je šteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepažnje.

Članak 18: Trajanje Pretplatničkog ugovora

 

 1. Pretplatnički ugovor u načelu se sklapa na neodređeno vrijeme.
 2. Pretplatnički ugovor može se sklopiti uz određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora koje je određeno u Zahtjevu za zasnivanje Pretplatničkog odnosa, a ne može biti dulje od 2 (dvije) godine.
 3. Pretplatnik može otkazati Pretplatnički ugovor putem pisane obavijesti Metković razvoj-a s mjesecom u kojem je poslana obavijest o otkazu, pod uvjetom da je ista zaprimljena u Metković razvoj-u najkasnije 5 (pet) radnih dana prije isteka kalendarskog mjeseca. U protivnom, Pretplatnički ugovor će se otkazati sa slijedećim mjesecom.
 4. Pravne posljedice otkaza ugovora temeljem stavka 3.ovog članka nastupaju istekom zadnjeg dana u mjesecu u kojem je Metković razvoj zaprimio pisanu obavijest Pretplatnika o otkazu, a ukoliko je Metković razvoj zaprimio pisanu obavijest o otkazu unutar zadnjih 5 (pet) radnih dana mjeseca, sa zadnjim danom slijedećeg mjeseca.
 5. Ako je Pretplatnički ugovor, sklopljen na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora sukladno stavku 2. ovog članka, a Pretplatnik tijekom razdoblja obveznog trajanja ugovora jednostrano raskine ugovor ili ako krivnjom Pretplatnika dođe do raskida Pretplatničkog ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik će biti dužan platiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora.
 6. U slučaju otkaza Pretplatničkog ugovora od strane Pretplatnika prije provedene instalacije/aktivacije usluge, Pretplatnik će biti dužan nadoknaditi Metković razvoj-u sve troškove koje je Metković razvoj imao u vezi s instalacijom/aktivacijom ili uklanjanjem telekomunikacijske terminalne opreme, ali ne više od iznosa naknade za instalaciju, odnosno aktivaciju sukladno važećem Cjeniku Metković razvoj-a.
 7. Ukoliko Pretplatnik otkazuje Pretplatnički ugovor radi zasnivanja pretplatničkog odnosa s drugim operaterom, potrebno je da kod drugog operatera ispuni dokumentaciju te tako pokrene postupak prelaska. Metković razvoj će omogućiti Pretplatniku prelazak na novog operatera na način i u rokovima propisanim važećim propisima.
 8. Metković razvoj je obvezan prigodom raskida Pretplatničkog odnosa pisanim putem upoznati Korisnika da mora zatražiti i isključenje svih dobivenih identifikacijskih oznaka ( korisničkih računa), odnosno da može, ako to želi i ako postoji tehnička mogućnost, zadržati svoje korisničke račune za koje je spreman snositi buduće troškove.
 9. Pretplatnik je upoznat da Metković razvoj može nakon isteka 6 (šest) mjeseci od prestanka njegovog Pretplatničkog ugovora adresa elektroničke pošte može biti dodijeljena novom Pretplatniku.
 10. Pretplatnik je upoznat i prihvaća da se mrežni resursi dodijeljeni posredstvom Metković razvoj-a, a za potrebe pružanja neke telekomunikacijske usluge, po prestanku Pretplatničkog ugovora, ovisno o vrsti resursa, vraćaju regulatornim tijelima koje je iste dodijelio, a u roku i na način definiran pravilima tih tijela.

 

Članak 19: Raskid Pretplatničkog ugovora

 

 1. Pretplatnički ugovor može se raskinuti iz sljedećih razloga :

– ako Metković razvoj naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg drugog razloga za odbijanje Zahtjeva za zasnivanje Pretplatničkog odnosa iz članka 4.ovih Općih uvjeta i uslijed tog privremeno isključi Pretplatničku terminalnu opremu iz Mreže Metković razvoj-a,a ti razlozi ne budu otklonjeni u roko od 30 (trideset) dana od dana privremenog isključenja

– ako Pretplatnik ne plati dužni iznos u roku od 30 (trideset) dana od dana privremenog isključenja Pretplatničke terminalne opreme iz mreže Metković razvoj-a temeljem članka 9. stavak 5. ovih Općih uvjeta;

– ako Metković razvoj utvrdi da je elektronička komunikacijska oprema priključena na mrežu Metković razvoj-a bez ovlaštenja ili da je mreža Metković razvoj-a na drugi način zlouporabljena od strane Pretplatnika i/ili treće osobe;

– ako Metković razvoj utvrdi,kod usluga Metković razvoj-a koje se naplaćuju isključivo po potrošnji mrežnih resursa, da Pretplatnik ne koristi Uslugu Metković razvoj-a u razdoblju dužem od 6/šest) mjeseci uz prethodnu obavijest Pretplatniku;

– ako je zbog razloga utvrđenih u članku 12. stavak 2. i 3. ovih Općih uvjeta, Pretplatnička terminalna oprema privremeno isključena iz mreže Metković razvoj a Pretplatnik ne plati Metković razvoj-u iznos koji je dužan u roku od daljnjih 30 (trideset) dana niti, na zahtjev Metković razvoj-a, ne pruži odgovarajuće sredstvo plaćanja;

– ako je,zbog razloga utvrđenih u članku 12. stavak 6. do 10. ovih Općih uvjeta, korištenje usluga pristupa Internetu privremeno ograničeno, a ti razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 (trideset) dana po privremenom ograničenju korištenja usluge

– ako Metković razvoj naknadno utvrdi da je adresa Pretplatnika za dostavu računa i obavijesti Metković razvoj-a na području Republike Hrvatske nepoznata

– ako Metković razvoj,odnosno nadležno tijelo utvrdi da Pretplatnik upućuje zlonamjerne ili uznemirujuće pozive drugim korisnicima elektroničkih komunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj ili djelatnicima Metković razvoj-a koji obavljaju poslove prodaje ili korisničke podrške u Metković razvoj-u ili ih na drugi način uznemirava, odnosno da Pretplatnik ometa i/ili onemogućava korištenje usluga Metković razvoj-a drugim pretplatnicima

– ako Pretplatnik obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i ostalih važećih propisa u Republici Hrvatskoj

 1. Pretplatnički ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.

 

Članak 20: Rješavanje sporova

 

Metković razvoj i Pretplatnik su suglasni sve sporove proizašle iz i u vezi s Pretplatničkim ugovorom rješavati mirnim putem. U slučaju neuspjeha, za rješavanje bit će nadležan sud u Republici Hrvatskoj određen prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta Pretplatnika, osim ako je važećim propisom određeno drugačije.

 

Članak 21: Završne odredbe

 

 1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i počinju se primjenjivati na sve Pretplatnike koji su zasnivali Pretplatnički odnos s Metković razvoj-om nakon tog datuma.

Na postojeće Pretplatnike koji su zasnovali Pretplatnički odnos s Metković razvoj-em do dana objave ovih Općih uvjeta, ovi se Opći uvjeti počinju primjenjivati 30 (trideset) dana po njihovoj objavi.

 1. Ovi Opći uvjeti dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Metković razvoj-a kao i putem službenih Internet stranica Metković razvoj-a. Ovi Opći uvjeti uručit će se ,odnosno dostaviti Pretplatniku prilikom zasnivanja Pretplatničkog odnosa ili će ga se uputiti na Internet stranicu Metković razvoj-a gdje se isti nalaze. Osim Općih uvjeta poslovanja, Korisniku će se na isti način učiniti dostupnim i izvadak iz Cjenika i specifikacija Usluge Metković razvoj-a.
 2. Sve izmjene i nadopune ovih Općih uvjeta Metković razvoj će objaviti na svojim službenim Internet stranicama sukladno važećim propisima.
 3. Metković razvoj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete, u skladu s važećim propisima.

Metković razvoj će izvijestiti Pretplatnika pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora, uključujuću, ali bez ograničenja i izvješćivanje Pretplatnika putem Računa o izmjenama Općih uvjeta i/ili cijena uz naznaku da je detaljan pregled izmjena dostupan Pretplatniku na Internet stranicama Metković razvoj-a i/ili putem telefona i/ili na zahtjev Pretplatnika. Izmjene Općih uvjeta, odnosno cijena počet će se primjenjivati 30 (trideset) dana po objavi izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta i/ili cijena koji su za Pretplatnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene, Pretplatnik ima pravo pisanim putem raskinuti Pretplatnički odnos bez naknade u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ovih izmjena. U protivnom smatrat će se da je suglasan s izmjenama. Izmjene koje su isključivo u korist Pretplatnika mogu se primijeniti bez odgode.

 

Metković, lipanj 2015.