Predmet Kodeksa ponašanja na internetu

Članak 1.

(1) Ovim Kodeksom ponašanja na internetu Metković razvoj d.o.o. donosi niz smjernica, naputaka i informacija korisnicima Metkom usluga i široj internetskoj zajednici za korištenje internet usluga.
(2) Kodeksom se posebno definira: komunikacija (između dvije ili više osoba), odgovornost, privatnost, sigurnost te ostala prava i obveze Metković razvoj d.o.o. i sudionika u internetskoj komunikaciji.

Prihvat Kodeksa ponašanja na internetu

Članak 2.

(1) Korištenjem Usluge korisnik prihvaća Kodeks ponašanja na internetu.

Komunikacija

Članak 3.

(1) Pod pojmom komunikacije jedan na jedan u smislu odredaba ovog Kodeksa smatra se komunikacija između dvije osobe koja se odvija putem interneta na način kao da se radi o neposrednom dijalogu, a može obuhvaćati i jednosmjerno upućivanje elektronskih ili drugih poruka drugoj osobi.
(2) Komunikacija jedan prema više podrazumijeva čin objavljivanja i/ili upućivanja sadržaja od strane jedne osobe u smjeru više drugih osoba, a može obuhvaćati i jednosmjerno upućivanje elektronskih ili drugih poruka prema više osoba.
(3) Podrazumijeva se da korisnik pri svakoj vrsti komunikacije putem interneta primjenjuje standarde pristojnosti i kulture sporazumijevanja, kako one koji su opće prirode i primjenjuju se u svim vrstama komunikacije tako i standarde koji su karakteristični za komunikaciju putem interneta.
(4) Korisnik je dužan upoznati se s osnovama kulture komuniciranja putem interneta.

Odgovornost korisnika za razmjenu podataka i ponašanje na internetu

Članak 4.

(1) Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, kvalitetu i istinitost podataka koje učini dostupnima putem Usluge, te za korištenje podataka koje su drugi sudionici učinili dostupnim na internetu.
(2) Korisnik je dužan koristiti Uslugu na prihvatljiv i dozvoljen način.
(3) Pod neprihvatljivim i nedozvoljenim načinom korištenja Usluge smatra se svako korištenje Usluge na način koji bi doveo do povrede zakona, propisa, etičkih normi ili koji bi mogao dovesti do nastanka bilo koje vrste štete, a posebno korištenje Usluge u svrhe: – distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja podataka koji su protivni važećim propisima, netočni, nepotpuni ili uvredljivi, odnosno podaci za koje korisnik zna ili bi mogao znati da su netočni/nepotpuni/u-vredljivi, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu Metković razvoj d.o.o.-u i/ili trećim osobama te ugroziti privatnost i identitet pojedine fizičke ili pravne osobe;
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja sadržaja koji uključuju osobno prepoznatljive podatke o djeci;
– objavljivanja, prenošenja ili slanja zaštićenih sadržaja kojima se krši tuđe intelektualno vlasništvo ili osobna prava;
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja sadržaja koji reklamiraju duhan i duhanske proizvode, žestoka pića, pornografiju ili bilo koji drugi proizvod koji se ne smije ili smije ograničeno reklamirati prema važećim zakonima Republike Hrvatske;
– objavljivanja ili prenošenja promotivnih i reklamnih materijala koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje, odnosno slanja drugima reklamnih ili promotivnih materijala bez njihova pristanka ili traženja;
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja podataka s programskim virusima i drugim računalnim kodovima, datoteka ili programa dizajniranih tako da ometaju, oštećuju ili ograničavaju rad softvera, hardvera i telekomunikacijske opreme s posebnim naglaskom na neometani rad Metković razvoj d.o.o. sustava i internet usluge;
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja podataka koji se mogu definirati kao (I) lažno predstavljanje, (II) kreiranje ili prosljeđivanje „lanaca sreće“, (III) spamming – slanje poruka na Usenet ili druge grupe, forume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici, (IV) mail bommbing – slanje velike količine neželjenih ili nezatraženih elektroničkih poruka na jedan korisnički račun te (V) bilo kakvo drugo uznemiravanje putem elektroničke pošte;
– neautoriziranog pokušaja pristupa odnosno ostvarivanja pristupa tuđem korisničkom računu ili resursima tuđih računa;
– neovlaštenog davanja na uporabu korisničkog imena drugim osobama;
– radnji koje drugim korisnicima onemogućuju normalno korištenje Metkom internet usluga (denial-of-service);
– distribuiranja tajnih podataka o mreži;
– poduzimanja radnji i aktivnosti protivno načelima Kodeksa;
– ostalih radnji koje nisu u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
(4) Korisnik se obvezuje da će Uslugu koristiti isključivo za vlastite potrebe, odnosno da neće ustupati Uslugu trećim osobama na korištenje bez prethodnog odobrenja Metković razvoj d.o.o..

Privatnost

Članak 5.

(1) Korisnik se obvezuje da će koristiti zaštićene podatke na internetu (žigove, autorska djela te drugo intelektualno vlasništvo) sukladno propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
(2) Ustupanjem osobnih podataka korisnik daje privolu Metković razvoj d.o.o. da se koristi tim podacima u cilju nedvojbene identifikacije i zaštite osobnih interesa u međusobnom poslovanju, obračuna usluga te u svrhe obavještavanja o proizvodima i uslugama. Navedena privola obuhvaća i suglasnost za prosljeđivanje podataka trećim osobama neophodnima za naplatu potraživanja.

Sigurnost

Članak 6.

(1) Korisnik je odgovaran za sve aktivnosti provedene pod njegovom lozinkom ili korisničkim računom, te se stoga savjetuje korisniku da lozinku drži tajnom. Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti Metković razvoj d.o.o. o svakoj neovlaštenoj uporabi lozinke ili korisničkog računa, te o svakom drugom obliku kršenja pravila o sigurnosti.
(2) Korisnik ne smije ometati rad Usluge, koristiti tuđu lozinku u svrhu ometanja ili na bilo na koji drugi način djelovati s namjerom da oteža ili onemogući druge korisnike u uporabi Usluge.
(3) Korisnik neće smještati ili distribuirati bilo koje programe koji oštećuju, ometaju, tajno zadržavaju ili izvlašćuju sustave, podatke i osobne informacije.

Isključenje odgovornosti

Članak 7.

(1) Pri definiranju kvalitete i obilježja sadržaja koristit će se objektivni kriteriji. Svim podacima potencijalno neprimjerenog ili uznemirujućeg sadržaja korisnik pristupa na vlastitu odgovornost. Metković razvoj d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala kao posljedica ili bi bila u vezi s takvim pristupom.

Nadzor nad korištenjem Usluge

Članak 8.

(1) Metković razvoj d.o.o. ima pravo nadzora nad korištenjem Usluge.
(2) Korisnik je suglasan da Metković razvoj d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili čak i trajno ukinuti korisnička prava pristupa Usluzi ukoliko korisnik Uslugu koristi na nedozvoljen i/ili neprihvatljiv način te radi zaštite sigurnosti, poštivanja etičkih standarda navedenih u ovom Kodeksu te ostalim propisima i ugovornim odredbama, a koja vežu Metković razvoj d.o.o. i korisnika. Metković razvoj d.o.o. je u navedenim slučajevima ili u slučaju nekorištenja također ovlašten ukinuti lozinku, račun ili uporabu bilo kojih drugih sadržaja u okviru Usluge Metković razvoj d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati ograničavanjem ili ukidanjem korištenja Usluge zbog gore navedenih razloga.

Razumna uporaba mrežnih resursa (“fair use”)

Članak 9.

(1) U smjeru osiguravanja najvećih brzina svim korisnicima Metkom usluge, Metković razvoj d.o.o. može u periodu od 19:00 do 23:00 h (dalje u tekstu: Vrijeme najvećeg prometa) prema korisnicima koji ugrožavaju integritet mreže primijeniti mjeru zaštite mrežnog integriteta koja se sastoji u smanjenju brzine pristupa internetu do kraja kalendarskog mjeseca.
(2) Mjere zaštite mrežnog integriteta primjenjuju se samo u Vrijeme najvećeg prometa, i to ograničeno na korisnike koji ugrožavaju integritet mreže. Izvan Vremena najvećeg prometa Metković razvoj d.o.o. neće primjenjivati mjere zaštite mrežnog integriteta.

Članak 10.

(1) U slučaju da korisnik preuzima i/ili učitava osobito velike količine informacija kroz dugo vremensko razdoblje, a što može usporiti brzinu širokopojasne veze za druge korisnike na njihovom području, Metković razvoj d.o.o. može u Vrijeme najvećeg prometa prema tom korisniku primijeniti mjeru smanjenja brzine pristupa internetu do kraja kalendarskog mjeseca.

Izmjene i dopune

Članak 11.

(1) Izmjene i dopune Kodeksa čine njegov sastavni dio. O svim promjenama korisnici će biti obaviješteni pisanim putem, zajedno s uputom o pravu na raskid pretplatničkog ugovora bez penala ukoliko su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene.
(2) Redovito upoznavanje s izmjenama i dopunama Kodeksa odgovornost je svakog korisnika.

Stupanje na snagu

Članak 12.

(1) Kodeks stupa na snagu danom objave za nove korisnike, a za postojeće korisnike protekom 30 (trideset) dana od dana objave.

Metković razvoj d.o.o.
Izdanje 20.05.2015.